Máy đếm tiền xinda

25,000,000.00

  • đếm tiền chính xác
  • phân loại tiền
  • phân biệt tiền giả